ZODR Barzkowice. Konferencja online „Polskie rolnictwo w warunkach globalnej pandemii. Zadania i wyzwania”

Izabela Świgoń
Udostępnij:
W piątek 24 kwietnia 2020 r. odbyła się konferencja online pt. „Polskie rolnictwo w warunkach globalnej pandemii. Zadania i wyzwania”. Organizatorem konferencji był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz eAgronom sp. z o.o. Konferencja adresowana była do rolników i przedstawicieli instytucji i związków okołorolniczych.

Moderatorami konferencji byli: Adam Kalinowski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Mariusz Brzostek, konsultant RODM w Szczecinie.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Emila Niemyt, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Michał Kamiński zastępca dyrektora ZOR ARiMR w Szczecinie, Andrzej Karbowy Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, Agnieszka Śpiewak dyrektor KOWR w Szczecinie oraz Paweł Lisowski zastępca dyrektora KOWR OT w Szczecinie, Michał Mętlewicz zastępca dyrektora KOWR OT w Koszalinie, Tomasz Ognisty NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Jan Górski dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Małgorzata Furga Radio Szczecin, Dariusz Kłos zastępca dyrektora ZODR w Barzkowicach, Krzysztof Duszkiewicz zastępca dyrektora ZODR Oddział w Koszalinie, a także pracownicy ZODR: Andrzej Czerwiński, Kazimierz Niegowski, Andrzej Kamiński, Marek Gardygajło, Arkadiusz Semczyszak i Ireneusz Gajewski.

Tematyka konferencji oscylowała wokół zagadnień związanych z działalnością instytucji okołorolniczych w dobie pandemii, aktualnych wyzwań dla polskiego rolnictwa oraz oczekiwań rolników wobec Unii Europejskiej w aktualnej sytuacji i w przyszłości.

Ważne pytania - stan aktualny padało wiele pytań:

- Jaki jest stan rolnictwa polskiego dzisiaj (zasoby finansowe, pracownicy, produkcja)?

- Czy obrót ziemią, który był problemem szczególnie dotkliwym w województwie Zachodniopomorskim, wciąż stanowi zagrożenie dla polskich rolników?

- Jakie znaczenie mają dopłaty, które uzyskali polscy rolnicy po wejściu Polski do UE? Jaki jest ich wpływ na rozwój konkurencyjność?

O tym jak pomóc polskim rolnikom w warunkach pandemii przedstawiciele instytucji okołorolniczych dyskutowali podczas konferencji transmitowanej online.

- Podobnie jak większość firm w kraju, tak i instytucje związane z rolnictwem, pracują w ograniczonym wymiarze, ale starają się efektywnie pomagać swoim interesantom - powiedział na początku spotkania Adam Kalinowski, dyrektor ZODR w Barzkowicach.
Dodał także, że Ośrodek sukcesywnie realizuje swoje podstawowe zadania. Rolnicy otrzymują wszelką pomoc w zakresie sporządzania wniosków o dopłaty obszarowe, rolnośrodowiskowe, ekologiczne, a także podczas przygotowania dokumentacji w celu ubiegania się o świadczenia i pomoc finansową. W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników wprowadzony został reżim sanitarny, praca zdalna oraz kontakt za pomocą elektronicznych rozwiązań.
- Zasięgiem służy rolnikom z całego województwa zachodniopomorskiego, jesteśmy w każdym z 18 powiatów, realizujemy zadania aktualnych programów PROW, szykujemy się do nowego rozdania z funduszy unijnych, przekształcamy się stale, staramy się z być z rolnikami online, częste spotkania, nasi specjaliści są uczestniczą na bieżąco w szkoleniach podnosząc nieustannie swoje kwalifikacje. Znaleźliśmy się w nowej wersji, w nowej roli, z danymi grupami, łącznikiem miedzy nauki i praktyki a rolnikami, że w XXI wieku rolnictwo jest potrzebne, dobre praktyki, rozwiązujemy problemy. Przecieramy ścieżki dla nowych rozwiązań, mamy swoje mierniki swoje cele, zadania i musimy realizować zadania w sytuacji w której się znaleźliśmy.

Jan Górski, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie mówił o zakresie działalności swojej instytucji, a także o obecnie podejmowanych działaniach związanych z pandemią.

- Podobnie wygląda sytuacja w innych instytucjach i urzędach _– podkreśliła Agnieszka Śpiewak, dyrektor KOWR w Szczecinie. - _Jesteśmy ponadto do dyspozycji za pomocą łączy telefonicznych, poczty czy wrzutki na dokumenty. Rozumiemy, w jak trudnej sytuacji znajdują się polscy rolnicy, którzy właśnie teraz potrzebują szczególnego wsparcia, stąd intensywna promocja kampanii „Produkt polski — kupuj świadomie". W ramach tej ogólnopolskiej kampanii realizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa staramy się zwiększyć świadomość konsumencką Polaków i zachęcić ich do kupowania krajowych produktów spożywczych.

- Wybieranie polskich produktów podczas zakupów to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców. Dzięki zaangażowaniu regionalnych podmiotów możliwa jest także sprzedaż płodów rolnych on-line, która cieszy się dużym zainteresowaniem – stwierdził podczas wideochatu Michał Mętlewicz, zastępca dyrektora KOWR OT W Koszalinie.

- Nowe rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa pozwala na przeprowadzanie w trybie online procedur przetargowych, co jest szczególnie ważne dla zachowania terminów poszczególnych czynności przetargowych – podkreślił Paweł Lisowski, zastępca dyrektora KOWR OT w Szczecinie.

O bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówiła Emilia Niemyt, dyrektor ZOR ARiMR w Szczecinie. Dzięki aplikacjom eWniosekplus oraz IRZplus wnioski obsługiwane są bez większych opóźnień, a dzięki nowej ustawie możliwe jest procedowanie wniosków inwestycyjnych bez zachowania obowiązku konkurencyjności i z przesunięciem terminu wymagalności weksla. Ponadto ponad 95% spraw dotyczących dopłat bezpośrednich jest już rozpatrzona i pozytywnie zaopiniowana. Wypłata środków za suszę odbywa się sukcesywnie, a straty powyżej 5 000 zł wypłacane są w chwili obecnej w postaci zaliczek w kwocie 2 500 zł.

Michał Kamiński, zastępca dyrektora ZOR ARiMR w Szczecinie dodał jeszcze, ze do 15 czerwca br. przedłużony został. termin naboru wniosków, a także o 30 % nastąpił wzrost płatności, a za nienależnie pobrane świadczenia nie będą naliczane odsetki lub będą one odraczane.

Krzysztof Remiasz, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie, przedstawił zakres działalności Stacji oraz program regenerowania gleb mający na celu jej użyźnienie, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do ubiegłorocznej suszy oraz tegorocznych prognoz.

Następnie nt. obecnej działalności Ośrodka w Barzkowicach wypowiedział się Dariusz Kłos, zastępca dyrektora ZODR, który powiedział, że Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przenosi się ze swoimi szkoleniami do Internetu, gdzie odbywają się już telekonferencje. Realizuje ponadto filmy instruktażowe, które będą udostępniane w sieci w postaci wideo-warsztatów.

Drugi zastępca dyrektora Krzysztof Duszkiewicz dodał jeszcze, że praca w oddziale w Koszalinie odbywa się na tych samych zasadach jak w Barzkowicach, realizowane są bieżące zadania, odbywa się także telefoniczna ankietyzacja wśród rolników.

Kolejnym respondentem był Andrzej Karbowy prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, który mówił o problemach zgłaszanych przez rolników. Pierwszym z nich jest brak odszkodowań za straty spowodowane ubiegłoroczną suszą, które jeszcze nie dotarły do wszystkich rolników, a są rekompensatą, na którą liczą teraz w czasie rozpoczęcia prac wiosennych. Duża grupa rolników zgłasza także swoje obawy związane z brakiem deszczu, który może negatywnie wpłynąć na tegoroczne plony. Kolejnym problemem są też szkody wywołane przez zwierzynę łowną. Nie wszyscy rolnicy zadowoleni są z nowej formuły przetargów. Dotyczy to zwłaszcza tych rolników, który na co dzień nie korzystają z Internetu. Istnieje także ryzyko problemów z płynnym połączeniem internetowym.

Na temat trudnej sytuacji rolników mówił Tomasz Ognisty z NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych. Podkreślił jak ważną sprawą w obecnej sytuacji jest patriotyzm konsumencki. Zadał też pytanie, które nurtuje wielu producentów rolnych, a mianowicie dokąd trafia polska wysokiej jakości żywność i czemu w polskich marketach ciągle dominują produkty sprowadzane z zagranicy? Nadrzędnym celem polskiej gospodarki powinny być mechanizmy zabezpieczające bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Zdaniem rozmówcy procedury unijne nie chronią w pełni interesów polskiego rolnika.

Podczas organizacji konferencji ZODR w Barzkowicach nawiązał współpracę z firmą eAgronom Sp. z o.o. Przedstawiciel firmy Adam Mikołajczak przedstawił zakres działania spółki. eAgronom to program dla rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego, który znacznie ułatwia zarządzanie gospodarstwem rolnym oraz dokumentacją, co pozwala rolnikom zmniejszać koszty. Zachęcił także do skorzystania z bezpłatnego 7-dniowego okresu testowego.

W ostatniej części konferencji Mariusz Brzostek, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, moderator spotkania, skierował do przedstawicieli instytucji okołorolniczych pytanie odnoszące się do oczekiwań polskich rolników wobec Unii Europejskiej w aktualnej sytuacji i w przyszłości. Uczestnicy panelu odnieśli się do programów rolnych oraz funduszy unijnych adresowanych dla polskiego rolnictwa.

Emilia Niemyt podkreśliła, że wszelkie sugestie i uwagi rolników zgłaszane w ARiMR przekazywane są na bieżąco do MRiRW. Współpracując z różnymi instytucjami wypracowujemy wspólne stanowisko, które przekazujemy do dalszej analizy. Najczęściej zgłaszanymi postulatami są te odnoszące się do biurokratyzacji. Aby otrzymać środki rolnik musi przedstawić udokumentowane spełnienie zobowiązań.

Podobne uwagi zgłaszane są do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
- Procedury unijne są coraz bardziej sformalizowane i rolnikom trudniej jest uzyskać środki na rozwój gospodarstwa. Oprócz uproszczenia procedur także o rozdysponowaniu środków każdy kraj powinien sam decydować i mieć pełną w tym względzie swobodę oraz w regionalizacji tych środków - mówił Andrzej Karbowy, prezes ZIR.

Ostatnim rozmówcą był Andrzej Czerwiński, główny specjalista ZODR w Barzkowicach, który podsumował spotkanie przedstawiając 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 odnoszących się m.in. do godziwych dochodów gospodarstw rolnych, zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego; konkurencyjności, większego ukierunkowania na badania naukowe, technologię i cyfryzację; poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym; łagodzenia zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, ochrony różnorodności biologicznej, przyciągania młodych rolników i ułatwiania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich; w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; poprawy reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia oraz zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również zapewnienia dobrostanu zwierząt.

Na zakończenie konferencji powzięto zamiar zorganizowania kolejnej konferencji, podczas której szerzej poruszone zostaną zagadnienia dotyczące statusu polskiego rolnictwa w UE. Wszyscy zgodnie przyznali, że istnieje potrzeba cyklicznych spotkań.

Zbigniew Turnau, gospodarz Winnicy Turnau w Baniewicach, jej współwłaściciel.

Przy lampce wina o uprawach winorośli. ZODR Barzkowice zorga...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Jakie znaczenie ma wejście Finlandii i Szwecji do NATO

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie